Miljö

Pentagram AB skall vara aktiva i arbetet för en varaktig och hållbar utveckling av miljön. Det genom att verka för att vår miljöpåverkan i varje situation skall vara så liten som möjligt. Arbetet omfattar såväl våra inköp, vårt arbetssätt, vår arbetsmiljö, transporter och våra samarbetspartner.

Genomförande av miljöplan

Vi verkar för en miljömedveten projektering och minskar ständigt vår egen påverkan på miljön. Vårt miljöarbete syftar till att minska energiförbrukning, minska skadliga utsläpp och att minska användandet av ändliga resurser.

Kommunikation av miljöplan

Miljöplanen och Pentagram AB:s intentioner skall löpande och vid varje projekt kommuniceras till personal, entreprenörer och beställare. Miljöplanen skall vara proaktiv och ta största möjliga hänsyn till miljöpåverkan, arbetsmiljö och kvalité.

Våra målsättningar i miljöarbetet

Utbildning och information: Att löpande utbilda, informera och skapa ökad förståelse bland anställda, samarbetspartners och kunder om miljöpåverkan. Att ha en utsedd miljösamordnare på företaget.

Restprodukter:

  • Minimera avfall
  • Maximera återanvändning
  • Maximera återvinning
  • Minimera deponering

Energi:

  • Arbeta för att minimera energiåtgång
  • Arbeta med att minska användning av ändliga resurser
  • Arbeta för att minska skadliga utsläpp

Kemikalier: Minska och om möjligt utesluta användning av skadliga kemikalier. Kontinuerligt inventera kemikalier som finns i arbetet och ta bort eller byta dessa mot miljövänligare alternativ.

Inköp: Minimera inköp som leder till negativ miljöpåverkan. Att alltid välja leverantörer som har ett uttalat miljöarbete när så är möjligt.

Teknik: Att använda och påverka andra att använda bästa möjliga teknik.

Uppföljning och revidering av miljöplan

Revidering och genomgång av miljöplanen sker löpande. Minst en gång om året genomförs ett miljösamråd hos Pentagram AB. Då uppdateras och diskuteras förbättringar samt hur miljöplanen fungerat under året. Nya rön tas upp och implementeras i planen om möjligt. Vårt mål är att ha en modern och proaktiv miljöplan. Pentagram AB strävar alltid efter att bli bättre.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen är grunden för vårt arbete med arbetsmiljön. Årligen genomförs en större genomgång med personalen om möjliga förbättringar i arbetsmiljön. Förbättringar genomförs och dokumenteras. Vårt ledarskap bygger på ständig utveckling med hopp om en stimulerande arbetsmiljö. Det ger oss och våra kunder ett bättre resultat och därmed högre kvalité.