Projekt

Vårt arbetsflöde vid projekt ser ut enligt nedan.

Definition av projekt: Vi bedömer resurstillgång och vilken kompetens som erfordras. Därefter beräknar vid tids- och materialåtgång för att leverera ett fast anbud och ett budgetpris.

Upprättande av avtal: Muntliga beställningar besvaras med en skriftlig uppdragsbekräftelse och formella förfrågningar besvaras med skriftligt anbud. Avtalsförslag och anbud säkerställs och eventuella ändringar förs in.

Utförande av projekt: Efter ett startmöte med vår kund går vårt arbete med projektet igång.

Fullföljande av leverans: Pentagram AB utför arbetet med hjälp av utarbetade rutiner och hjälpmedel.

Uppföljning av projekt: Verifiering av resultaten av vårt arbete sker med egenkontroll och intern genomgång kontinuerligt under projektet. Gemensam kontroll genomförs tillsammans med kund vid behov samt efter avslutat arbete.

Dokumentation: Alla projekt dokumenteras och eventuella avvikelser förs in i dokumentationen.

Personal

Pentagram AB:s mål diskuteras och delges alla medarbetare. Förankring genom utvecklingssamtal med individuella mål genomförs minst en gång per år. Kompetensutvecklingen i företaget bygger på de mål och handlingsplaner som utvecklats för gruppen. Genomgångna utbildningar dokumenteras.

Personalvård

Samtliga medarbetare genomgår årligen en omfattande dokumenterad hälsoundersökning hos företagshälsovård. Kontinuerligt genomförs genomgång av rapporterade tillbud, olyckor och eventuellt misstänkta arbetsrelaterade skador och sjukdomar. En gång per år, oftare vid behov, genomförs en genomgång med personal av arbetsklimatet med förbättringsåtgärder.

Felanmälan

Felanmälan kan görs till tfn 08-756 62 00 och till mejl fel@xpnd.se eller fax 08-758 07 35. Alla inkomna felanmälningar lagras i vårt FUH-system och därifrån skapas arbetsorder, återrapport, statistik och annan användbar information.

Jourverksamhet

Pentagram AB har kompletta servicefordon där all utrustning finns för att klara av sedvanliga uppdrag och för att återstarta en anläggning. Jouren och bussen handhas av en dedikerad och ansvarig person från vecka till vecka. Vi skall alltid finnas tillgängliga.

Jourtfn: 08-756 62 00

Revision

Vi genomför ständigt revisioner av våra projekt och vår verksamhet. Genomförda revisioner dokumenteras och betraktas som slutförda när eventuella ändringar och korrigeringar har genomförts och verifierats.

Löpande

Pentagram AB följer löpande under byggskedets eller projektets gång upp kundens önskemål så de motsvarar kravspecifikationen. Uppdragen följs upp avseende ekonomi, tekniska lösningar och kundtillfredställelse. Det dokumenteras i en erfarenhetsbank.

Slutmöten (Feed Back)

Varje större projekt innehåller ett slutmöte tillsammans med kund. Prestationen diskuteras, dokumenteras och delges alla projektdeltagare. Eventuellt ges förslag till förbättringsåtgärder.